Advocatenpraktijk Ruis & Veldhuis levert gespecialiseerde rechtsbijstand in de volgende rechtsgebieden:
  • algemeen verbintenissenrecht (contractenrecht)
  • ondernemingsrecht
  • arbeidsrecht
  • onroerende zaken
  • insolventierecht
  • hippisch recht

Algemeen verbintenissenrecht / contractenrecht

Met dit gedeelte van het recht komt u in aanraking als u een contract wilt laten opstellen of beoordelen, of als er sprake is van een (zakelijk) meningsverschil over de rechten en verplichtingen die aan een bepaalde overeenkomst zijn verbonden. Voorbeelden zijn wanprestatie, opschorting van verplichtingen, opzegging of ontbinding.

Ondernemingsrecht
Regelgeving met betrekking tot rechtspersonen, zoals naamloze of besloten vennootschappen (NV’s of BV’s), verenigingen, stichtingen, en personenvennootschappen (zoals vof’s, en maatschappen). Het kan gaan om advisering over de algemene structuur en inrichting van uw onderneming, in de vorm van bijvoorbeeld een holdingmaatschappij met werkmaatschappijen, samenwerkings- en aandeelhoudersovereenkomsten, deelnemingen, fusies, overnames, splitsing, omzetting van rechtsvorm. Ook kan er sprake zijn van advisering of geschillenoplossing met betrekking tot de wijze van bestuur van de vennootschap, eventuele bestuurdersaansprakelijkheid of de ontvlechting van samenwerkingen.

Arbeidsrecht

Wij staan zowel ondernemers als particulieren bij in advisering rondom arbeidsovereenkomsten en arbeidsgeschillen. Het kan gaan om bijvoorbeeld dossieropbouw, functioneren van de werknemer, concurrentiebedingen, ziekte en ontslag. Wij zijn met regelmaat sparringpartner van de HR-manager binnen een bedrijf.

Onroerende zaken
Wij zijn goed thuis op het brede rechtsgebied rond onroerende zaken, waaronder bouwrecht, huurrecht, burenrecht en aansprakelijkheden in verband daarmee. Opstellen en beoordelen van contracten, advisering en processuele rechtsbijstand in verband met aansprakelijkheden en conformiteit, maar ook kwesties als erfdienstbaarheden en burenrechtelijke meningsverschillen. Van belang is voorts het appartementsrecht, een rechtsgebied waar we bijzondere belangstelling voor hebben.

Hippisch recht

Juridische problemen waar paarden bij betrokken zijn kunnen heel uiteenlopend zijn van aard: denk aan contracten tot aankoop van een paard of van een aandeel in een paard, trainingscontracten, maar ook aansprakelijkheid voor het onberekenbare gedrag van het dier, schade die het paard kan toebrengen aan derden, of schade die het zelf op kan lopen ten gevolge van ongevallen in de sport, of van medische fouten van een dierenarts.

Al dergelijke kwesties vallen onder het ‘verbintenissenrecht’, een specialisatie van ons kantoor. Met name Henk Ruis is goed thuis op het gebied van het hippisch recht.

Ook kwesties als bouw – en milieuvergunningen voor een manege of een paardenfokkerij worden wel tot het hippische recht gerekend, maar die vallen weer onder het bestuursrecht, en dat is een hele andere tak van sport. Verder kan nog gedacht worden aan arbeidsovereenkomsten met een ‘groom’ of manegemedewerker, leasing, verzekeringskwesties, financieringsconstructies, en ga zo maar door.

Insolventierecht
Dit betreft het rechtsgebied van faillissementen, surséances van betaling en wettelijke zowel als buitengerechtelijke schuldsaneringsregelingen.
Medewerkers van ons kantoor treden veelvuldig op in de hoedanigheid van curator in faillissementen, bewindvoerder in surséances en in wettelijke schuldsaneringsregelingen (WSNP). Dit rechtsgebied brengt een breed scala aan activiteiten met zich mee. Onder meer het inventariseren van activa en passiva, het zich snel kunnen inleven in verschillende, vaak zeer uiteenlopende branches, het organiseren of begeleiden van een eventuele doorstart met eventuele sterfhuisconstructie, of het al dan niet in samenwerking met andere professionele marktpartijen te gelde maken (liquideren) van de boedel.