Advocatenpraktijk Ruis & Veldhuis levert gespecialiseerde rechtsbijstand in de volgende rechtsgebieden:

  • algemeen verbintenissenrecht (contractenrecht)
  • ondernemingsrecht
  • arbeidsrecht
  • onroerende zaken
  • insolventierecht

Algemeen verbintenissenrecht / contractenrecht

Met dit gedeelte van het recht komt u in aanraking als u een contract wilt laten opstellen of beoordelen, of als er sprake is van een (zakelijk) meningsverschil over de rechten en verplichtingen die aan een bepaalde overeenkomst zijn verbonden. Voorbeelden zijn wanprestatie, opschorting van verplichtingen, opzegging of ontbinding.

Ondernemingsrecht
Regelgeving met betrekking tot rechtspersonen, zoals naamloze of besloten vennootschappen (NV’s of BV’s), verenigingen, stichtingen, en personenvennootschappen (zoals vof’s, en maatschappen). Het kan gaan om advisering over de algemene structuur en inrichting van uw onderneming, in de vorm van bijvoorbeeld een holdingmaatschappij met werkmaatschappijen, samenwerkings- en aandeelhoudersovereenkomsten, deelnemingen, fusies, overnames, splitsing, omzetting van rechtsvorm. Ook kan er sprake zijn van advisering of geschillenoplossing met betrekking tot de wijze van bestuur van de vennootschap, eventuele bestuurdersaansprakelijkheid of de ontvlechting van samenwerkingen.

Arbeidsrecht

Wij staan zowel ondernemers als particulieren bij in advisering rondom arbeidsovereenkomsten en arbeidsgeschillen. Het kan gaan om bijvoorbeeld dossieropbouw, functioneren van de werknemer, concurrentiebedingen, ziekte en ontslag. Wij zijn met regelmaat sparringpartner van de HR-manager binnen een bedrijf.

Onroerende zaken
Wij zijn goed thuis op het brede rechtsgebied rond onroerende zaken, waaronder bouwrecht, huurrecht, burenrecht en aansprakelijkheden in verband daarmee. Opstellen en beoordelen van contracten, advisering en processuele rechtsbijstand in verband met aansprakelijkheden en conformiteit, maar ook kwesties als erfdienstbaarheden en burenrechtelijke meningsverschillen. Van belang is voorts het appartementsrecht, een rechtsgebied waar we bijzondere belangstelling voor hebben.

Insolventierecht
Dit betreft het rechtsgebied van faillissementen, surséances van betaling en wettelijke zowel als buitengerechtelijke schuldsaneringsregelingen.
Medewerkers van ons kantoor treden veelvuldig op in de hoedanigheid van curator in faillissementen, bewindvoerder in surséances en in wettelijke schuldsaneringsregelingen (WSNP). Dit rechtsgebied brengt een breed scala aan activiteiten met zich mee. Onder meer het inventariseren van activa en passiva, het zich snel kunnen inleven in verschillende, vaak zeer uiteenlopende branches, het organiseren of begeleiden van een eventuele doorstart met eventuele sterfhuisconstructie, of het al dan niet in samenwerking met andere professionele marktpartijen te gelde maken (liquideren) van de boedel.